Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN
MOL NOTARIAAT B.V.

JUNI 2022

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van of namens een cliënt aan Mol Notariaat B.V. (“Mol Notariaat”). Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. Beide versies hebben dezelfde rechtskracht, doch ingeval van discussie prevaleert de
tekst van de Nederlandse versie boven de Engelse tekst. Beide versies van deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (63407108).

Deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling zijn raadpleegbaar op www.molnotariaat.nl

Opdracht
a) Een overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en Mol Notariaat komt uitsluitend tot stand doordat Mol Notariaat of een bij Mol Notariaat werkzame (kandidaat-)notaris een opdracht van de cliënt tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt. Onder “cliënt” wordt begrepen degene door of namens wie een opdracht aan Mol Notariaat wordt verleend.
b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van de cliënt. In geval van aanvullende vervolgopdrachten dan wel in geval van nieuwe opdrachten tussen Mol Notariaat en de cliënt dan wel een aan de cliënt gelieerde (rechts)persoon, worden deze algemene voorwaarden aan de cliënt éénmaal ter hand gesteld.
In die situatie geldt voor alle opdrachten dat aan de cliënt een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze algemene voorwaarden kennis nemen.
c) De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts overeengekomen ten behoeve van Mol Notariaat, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Mol Notariaat werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Mol Notariaat van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Mol Notariaat aansprakelijk zou kunnen zijn.
d) Een opdracht van een cliënt aan Mol Notariaat die gericht is aan een met Mol Notariaat verbonden persoon leidt niet tot een overeenkomst met die of enige andere met Mol Notariaat verbonden persoon. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de personen die bij Mol Notariaat werkzaam zijn (ongeacht of dat is op grond van een arbeidsovereenkomst of op een andere grond), de adviseurs, de bestuurder/gevolmachtigde en de aandeelhouder van Mol Notariaat, alsmede de personen die in het verleden met Mol Notariaat verbonden personen waren.
e) Als de cliënt wenst dat werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht worden verricht of voortgezet door een bepaalde met Mol Notariaat verbonden persoon, zal Mol Notariaat zo mogelijk aan die wens voldoen, met inachtneming van de grenzen die haar bedrijfsvoering en de opdrachten van andere cliënten stellen. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:409 Burgerlijk Wetboek (“BW”) is uitgesloten.
f) Als Mol Notariaat samen met een ander persoon, rechtspersoon of kantoor een opdracht heeft ontvangen, is Mol Notariaat alleen aansprakelijk tot nakoming van de verplichtingen die uitdrukkelijk verplichtingen van Mol Notariaat zijn. De werking van de artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
g) Behoudens afwijkende afspraken stemt de cliënt ermee in dat Mol Notariaat instructies mag aannemen in verband met de opdracht van alle aan de cliënt verbonden werknemers, bestuurders en functionarissen.
h) De cliënt zal Mol Notariaat de gegevens verstrekken die Mol Notariaat of door haar ingeschakelde derden of banken nodig hebben om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van cliënten en daarmee verbonden personen vast te stellen (waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
Mol Notariaat is verplicht ongebruikelijke transacties bij de bevoegde autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Mol Notariaat bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en geeft hij hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
i) De gegevens die moeten worden vermeld op grond van artikel 6:230b BW of voor natuurlijke personen, volgens de regelingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (“KNB”) zijn te vinden op molnotariaat.nl/algemenevoorwaarden.

Declaraties
a) De cliënt is Mol Notariaat het overeengekomen honorarium verschuldigd. Als geen honorarium is overeengekomen, is de cliënt een honorarium verschuldigd volgens de bij Mol Notariaat gebruikelijke tarieven vermeerderd met de door Mol Notariaat in dit verband gemaakte kosten.
b) Door Mol Notariaat gemaakte kosten (zoals koerierskosten, reis- en verblijfkosten, registratiekosten, griffierechten en kosten, met inbegrip van (negatieve) rente) zijn voor rekening van de cliënt.
c) Het door de cliënt verschuldigd honorarium en de door hem verschuldigde kosten worden waar toepasselijk overeenkomstig de wet verhoogd met omzetbelasting (BTW), tenzij de cliënt is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie en aan Mol Notariaat een geldig btwnummer heeft verstrekt of is gevestigd buiten de Europese Unie.
d) De cliënt kan bezwaren tegen een declaratie tot veertien (14) kalenderdagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Mol Notariaat meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard.
e) De cliënt zal elke declaratie van Mol Notariaat binnen zeven (7) kalenderdagen na de declaratiedatum betalen, tenzij anders overeengekomen. De cliënt doet afstand van enig recht tot opschorting of verrekening. Na verval van de in deze bepaling genoemde of anderszins overeengekomen betalingstermijn zal de cliënt van rechtswege in verzuim zijn en de wettelijke (handels)rente over het bedrag van de declaratie verschuldigd zijn.
f) Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% van het bedrag van de declaratie, komen voor rekening van de cliënt.

Aansprakelijkheid
a) Mol Notariaat is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Mol Notariaat.
b) Indien zich bij of in verband met de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die, ondanks het onder artikel 4 sub a van deze algemene voorwaarden bepaalde, tot aansprakelijkheid van Mol Notariaat leidt, dan is die aansprakelijkheid voor de gebeurtenis of de reeks van gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat onder de door Mol Notariaat afgesloten verzekeringen in dat geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Hierbij geldt dat aansprakelijkheid voor schade door een gebeurtenis waarop geen verzekering van toepassing is, is beperkt tot het bedrag van de declaratie die ziet op de schadeveroorzakende gebeurtenis dan wel de reeks met schadeveroorzakende gebeurtenissen met uitzondering van BTW en verschotten.
c) Mol Notariaat is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook ontstaan.
d) Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Mol Notariaat verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Mol Notariaat als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Mol Notariaat vervalt door het enkele verloop van achttien (18) maanden na aanvang van de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de cliënt met de schade bekend is geworden.
e) Geen van de bestuurders, aandeelhouders en werknemers van Mol Notariaat is of zal tegenover de cliënt persoonlijk aansprakelijk zijn voor nakoming van de opdracht of voor enige schade voorvloeiende uit of in verband met de opdracht ongeacht of deze vordering tot nakoming of schadevergoeding is gebaseerd op een overeenkomst of op andere grondslag en de cliënt doet afstand van alle zodanige vorderingsrechten. Bovendien stemt de cliënt ermee in dat hij geen vordering van welke aard ook in zal stellen tegen enige van de werknemers van Mol Notariaat, haar bestuurders of enige aan Mol Notariaat gelieerde rechtspersoon of entiteit met betrekking tot door hen verleende diensten in verband met de opdracht. De in deze bepaling bedoelde (rechts)personen hebben allen het recht om te hunnen behoeve de nakoming van dit artikellid te vorderen.
f) De opdrachtgever vrijwaart Mol Notariaat en de hulppersonen van het kantoor tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Mol Notariaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Mol Notariaat. Een “derde” is ook elke groepsmaatschappij van de cliënt, aandeelhouder van de cliënt, bestuurder en commissaris van de cliënt en een bij of voor de cliënt werkzame persoon en elk familielid van de cliënt.
g) Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de cliënt vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt. Mol Notariaat is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch verkeer worden aangegaan.

Inschakelen van derden
a) Mol Notariaat mag bij de uitvoering van de opdracht anderen dan met Mol Notariaat verbonden personen, zoals andere deskundigen, daaronder begrepen (buitenlandse) juridisch adviseurs, belastingadviseurs en accountants alsmede koeriers, deurwaarders en vertalers, inschakelen voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is. Mol Notariaat mag de opdracht aan de ander geven in eigen naam of in naam van de cliënt.
b) De cliënt is gebonden aan de voorwaarden die Mol Notariaat (in eigen naam of in naam van de cliënt) met door Mol Notariaat ingeschakelde anderen overeenkomt. Door Mol Notariaat een opdracht te geven, verleent de cliënt aan Mol Notariaat de bevoegdheid om, als een door Mol Notariaat ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
c) Mol Notariaat is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van een door Mol Notariaat ingeschakelde ander.
d) Mol Notariaat kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Mol Notariaat zal deze gelden storten bij een door Mol Notariaat gekozen bank op een rekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt. De cliënt is gebonden aan de voorwaarden van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. Mol Notariaat is niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
Eventueel door de bank in rekening gebrachte negatieve rente komt voor rekening van de cliënt.

Vertrouwelijkheid van dossiers
a) Mol Notariaat en de cliënt zullen de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheim houden. Elk van hen zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat aan Mol Notariaat respectievelijk aan de cliënt verbonden personen hetzelfde doen.
b) De eerste zin van paragraaf (a) hierboven geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of van een overheidsorgaan of, Mol Notariaat betreft, voor zover openbaarmaking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de opdracht.
c) Mol Notariaat zal zijn dossiers en alle stukken en andere gegevensdragers waarover zij uit hoofde van de opdracht beschikt, gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren. Na afloop van die termijn mag Mol Notariaat stukken zonder mededeling aan de cliënt vernietigen, met uitzondering van die stukken waarvoor op grond van de wet en daar op gebaseerde regelingen anders is bepaald.

Beëindiging van de opdracht
a) De cliënt kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij Mol Notariaat.
b) Mol Notariaat kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen, of met onmiddellijke ingang als een cliënt een declaratie niet binnen de daarvoor geldende termijn betaalt, maar steeds uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de cliënt. Mol Notariaat zal jegens de cliënt op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele kosten of schade die ontstaat door de beëindiging van de opdracht.
c) Als de opdracht eindigt, is de cliënt honorarium verschuldigd voor het werk dat Mol Notariaat voor het einde van de opdracht heeft verricht en voor het werk dat Mol Notariaat na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak over te dragen aan de cliënt of een derde.
d) Ongeacht of de beëindiging door de cliënt of door Mol Notariaat plaatsvindt, is Mol Notariaat gerechtigd om de afgifte van de documenten van de cliënt die Mol Notariaat in verband met de opdracht onder zich heeft op te schorten totdat alle aan Mol Notariaat verschuldigde honoraria en kosten verband houdende met de opdracht zijn voldaan.

Toepasselijk recht; klachten en geschillen
a) Deze overeenkomst van opdracht en elke niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
b) Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechtbank te Amsterdam. Daarnaast behoudt Mol Notariaat het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever voor te leggen.
c) Voor consumententransacties gelden ook nog de Verordening Klachten en geschillenregeling van de KNB die te vinden is op http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR003 2565&z=2015-10- 1&&g=2015-10-18 . Informatie over de procedure krachtens de verordening is te vinden op www.degeschillencommisssie.nl.

Persoonsgegevens
a) Begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) zijn gedefinieerd, hebben in deze algemene voorwaarden dezelfde betekenis.
b) De cliënt vrijwaart Mol Notariaat en met Mol Notariaat verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die wordt geleden in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking, n het kader van de in opdracht, van door Mol Notariaat van de cliënt ontvangen persoonsgegevens.
c) De cliënt zal de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De cliënt doet dat binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Mol Notariaat zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens Mol Notariaat uitoefenen.
d) Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht. De cliënt en Mol Notariaat overleggen met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan toezichthouders en betrokkenen.
e) Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht.

Mol Notariaat B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 63407108.